Een jaar Tell Me More

One year of Tell Me More

Mijlpaal  

Stilletjes heb ik een mijlpaal bereikt: het eenjarig bestaan van Tell Me More – storytelling evenings. In oktober vorig jaar organiseerde ik de eerste avond. Met klotsende oksels en trillende benen stond ik in een zaal vol nieuwsgierige mensen. Mijn wangen gloeiend van de adrenaline. De storytellers toverden met hun woorden een sfeer van samenzijn en verwondering. Na afloop stond ik te stuiteren. Tell Me More was geboren!  

Maar, zoals iedereen weet, met één zwaluw maak je nog geen zomer. Het is niet gemakkelijk om uit het niets een terugkerende culturele avond vorm te geven en neer te zetten. Om te blijven boeien, om een plek te creëren waar mensen naar terugkomen.  Er was meer werk aan de winkel en mijn creatieve en organisatorische brein maakte overuren. Iedere maand vertellers, muzikanten en zelfs dansers uitnodigen. De balans vinden tussen de verschillende verhalen.  Een nieuw thema bedenken. En iedere keer werd de avond mooi. Ontroering, humor, emoties. Iedere maand zagen we een aantal gezichten terugkomen én nieuw publiek. Ik leerde iedere maand bij. 

Niet alles ging zoals ik het gewild had. Iedere keer bleven na afloop maar een paar mensen nog iets drinken en napraten. Deed ik iets verkeerd? Zou ik het anders moeten doen? Maar ergens wist ik dat dit tijd nodig heeft. Een gemeenschap creëer je niet ineens. Dat moet groeien. Het is organisch. Ik had er alle vertrouwen in. Een tweede seizoen kwam eraan, de volgende stap.   

Waarom doe ik dit? 

Je weet dat je op de goede weg bent wanneer na de zomervakantie, op de eerste avond van het nieuwe seizoen, een paar bekende gezichten je vertellen dat ze het hebben gemist. En voor je het weet komen mensen eerder opdagen. Ze brengen vrienden binnen, ze hangen rond, ze drinken en praten met elkaar. Je voel dat er een gemeenschap ontstaat.  Pril, wankelend, maar het onstaat. Dan stapt de eerste persoon uit het publiek op en zegt dat zij wil vertellen. En dan nog een. Dat is niet niks. Ik weet hoe spannend het is om over je angst heen te stappen en de spotlight te zoeken.  Het feit dat die mensen het vertrouwen hebben dat hier en nu te doen, bij “Tell Me More”, doet mij glunderen.  

Soms vragen mensen mij waarom ik dit doe. Waarom organiseer ik überhaupt zulke avonden? Winstgevend in het niet. Het kost me veel tijd en energie. Heel vaak weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen. Omdat ik van organiseren houd. En PR maken. En een programma bedenken. En hosten. En ik kan mijn skills oefenen, en, en, … Maar dat is allemaal bijzaak. Ik doe dit omdat ik van mensen hou. Omdat ik een gevoel van huiselijkheid en erbij horen belangrijk vind. Omdat iedereen verhalen met zich meedraagt en ik die verhalen een podium wil geven. Verhalen die gehoord mogen worden, verhalen die inspireren en mensen met elkaar verbinden.  

We laten het eenjarig bestaan niet ongemerkt voorbij gaan. Op de volgende storytelling avond op 6 december gaan we uitpakken. Wil je daar meer over weten? Volg de facebook pagina van Tell Me More. Meer informatie volgt snel.   

_____________________________________________________ 

Milestone

Quietly reached a milestone: the one-year existence of Tell Me More – storytelling evenings. In October last year I organized the first evening. With sweat on my forehead and shaking legs, I stood in a room full of curious people. My cheeks glowing with adrenaline. With their words, the storytellers shaped an atmosphere of togetherness and wonder. Afterwards I was flying. Tell Me More was born!

But as everyone knows, a swallow doesn’t make a summer yet. It is not easy to design and set up a recurring cultural evening just like that. You need to keep fascinating, to create a place where people want to come back to. There was more work to be done and my creative and organizational brain worked overtime. Inviting storytellers, musicians and even dancers every month. Finding the balance between the different stories. Coming up with a new theme. Yet every time the evening was beautiful. It was moving, funny, emotional. Every month we saw a number of faces coming back and had new people in the public. I learned every month. 

But not everything went the way I wanted it. Each time only a few people stayed for a drink and chat afterwards. Did I do something wrong now? Should I do something else? But somewhere I knew that it takes time. You do not create an instant community. That must grow, it is organic. I was confident. A second season was coming, the next step.

Why am I doing this?

You know you are on the right track when after the summer holidays, on the first night of the new season, a few familiar faces tell you they’ve missed it. Before you know it, people show up earlier. They bring friends in, they hang around, they have a drink and talk to each other. You feel that a community is growing. Early, staggering, but it stands. Then the first person from of the audience says she wants to tell. And then another one. If you know yourself how exciting it is to step over your fear and look for the spotlight, then you know that this is a big step ahead. The fact that those people have the confidence to do that here and now, at Tell Me More, makes me shine.

Sometimes people ask me why I do this. Why do I even organize such evenings at all? They are not profitable. It takes me a lot of time and energy. Yet, I don’t know where to start. Because I like to organize. And make PR. And come up with a program. And host. And I can practice my skills, and, and, … But that is all secondary. I do this because I love people. Because I think a sense of homeliness and belonging is important. Because everyone carries stories with them and I want to give those stories a stage. Stories that may be heard, stories that inspire and connect people.

We are not going to let the one-year anniversary go by unnoticed. We will unpack on the next storytelling evening on December 6. Do you want to know more about that? Follow the facebook page of Tell Me More. More information will follow soon.

X